Nasz Obiekt

Informacje o obiekcie

Arena Ożarów

 • Hala widowiskowo-sportowa, nowoczesny obiekt o powierzchni 3850 m2
 • Posiadamy pełnowymiarowe boisko zewnętrzne ze sztuczną nawierzchnią
 • Hala przystosowana jest do treningów indywidualnych, większych zorganizowanych grup, klubów sportowych jak również szkół, które w ramach zajęć W-F mogą zapewnić swoim podopiecznym, wspaniałe warunki do rozwijania aktywności fizycznej.
 • Istnieje możliwość podziału na sektory, takie rozwiązanie umożliwia jednoczesne prowadzenie zajęć dla 3-ch niezależnych grup.
 • Posiadamy trybuny 520 miejsc siedzących, które zapewnią dodatkowe emocje dla zawodników oraz kibiców.
 • Projekt budynku i jego architektura posiada minimalistyczną formę. Skośna, dynamiczna bryła hali sportowej odzwierciedla jej funkcję.
 • Oferujemy zajęcia na świeżym powietrzu, które odbywają się na terenie zewnętrznego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą oraz oświetleniem.
 • Posiadamy 4 duże szatnie, kompleksowo wyposażone (prysznice, toalety, szafki) oraz 3 małe szatnie.
 • Posiadamy zewnętrzne boisko do gry w piłkę nożną. Boisko na sztucznej orlikowej murawie. Boisko jest oświetlone.

REGULAMIN OBIEKTU
CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
UL.SOCHACZEWSKA 218 KRĘCZKI

1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym Obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwa innych osób i przestrzegać Regulaminów Obiektu i Imprezy.
2. Zabronione jest niszczenie i demolowanie urządzeń i wyposażenia Obiektu.
3. Nie mają prawa wstępu na Obiekt:

osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia,

odmawiające przeglądanie bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą w/w przedmioty,

osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres,

osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”, szalik lub wymalowana barwami klubowymi)
4. Każda osoba zakłócająca Imprezę odbywającą się na Obiekcie zostanie usunięta przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas Imprezy masowej należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 • Powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia,
 • Natychmiast powiadomić Organizatora Imprezy lub Służby porządkowe Organizatora – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu.
 • Użyć sprzętu gaśniczego,
 • Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki,
 • Unikać paniki,
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
 • Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym

6. KARY
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowe imprezy podlega karze grzywny do 5000 zł może być także orzeczona kara dodatkowa, zakazu wstępu na imprezę masową na czas od 3 do 12 miesięcy

 

          Zarządzenie Nr 42/2024

Dyrektora Centrum Widowiskowo-Sportowego

Gminy Ożarów Mazowiecki

z dnia 09.05.2024

 w sprawie: wprowadzenia standardów ochrony małoletnich

Działając na podstawie art. 22b pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

Wprowadza się do stosowania w Centrum Widowiskowo-Sportowym Gminy Ożarów Mazowiecki „Standardy ochrony małoletnich w Centrum Widowiskowo-Sportowym Gminy Ożarów Mazowiecki” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik  1

do Zarządzenia nr 42/2024  Dyrektora Centrum Widowiskowo-Sportowego    Gminy Ożarów Mazowiecki    z dnia 09.05.2024

 STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 W Centrum Widowiskowo-Sportowym Gminy Ożarów Mazowiecki

Rozdział I

Zasady ogólne

 1. (Zakres standardów)

 Standardy ochrony małoletnich ustanowione są dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie  i obejmują cztery zakresy:

 • Polityka Ochrony Małoletnich:
 1. zasady bezpiecznej rekrutacji do pracy w Centrum Widowiskowo Sportowym Gminy Ożarów Mazowiecki, dalej zwanym Centrum Sportu,
 2. zasady bezpiecznych relacji pracownicy – dziecko, zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia,
 3.  zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci,
 4. zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych.
 • Jak dane te będą przechowywać i jakie potencjalne ryzyko wiąże się z publikacją zdjęć/nagrań online
 •  Osoby utrwalające i przetwarzające wizerunek dziecka obowiązane są do:

– unikania podpisywania zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska. Jeśli konieczne jest podpisanie dziecka, używa się tylko imienia ( i ewentualnie pierwszej litery nazwiska),

–  nie ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku, dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka (np. w przypadku zbiórek indywidualnych organizowanych przez szkołę).

 •  Wizerunek dziecka może być utrwalany, pod warunkiem zachowania następujących zasad:

– wszystkie dzieci znajdujące się na zdjęciu / nagraniu muszą być ubrane, a sytuacja zdjęcia/nagrania nie jest dla dziecka poniżająca, ośmieszająca ani nie ukazuje go w negatywnym kontekście,

– zdjęcia / nagrania dzieci koncentrują się na czynnościach wykonywanych przez dzieci i w miarę możliwości przedstawiają dzieci w grupie, a nie pojedyncze osoby:

 • nie podlegają publikacji zdjęcia dzieci, nad którymi szkoła (placówka) nie sprawuje już opieki, jeśli one lub ich rodzic / opiekunowie nie wyrazili zgody na wykorzystanie zdjęć po odejściu ze szkoły (placówki),
 • wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków dzieci są rejestrowane i zgłaszane  dyrektorowi.

5. W sytuacjach, w których placówka rejestruje wizerunek dzieci do własnego użytku, konieczne jest:

 • informowanie dzieci i rodziców/opiekunów o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane,
 • zgoda rodziców/opiekunów na rejestrację wydarzenia składana jest w formie pisemnej,
 • w przypadku rejestracji wydarzenia przez podmiot zewnętrzny konieczne jest:
 • zobowiązanie tego podmiotu do przestrzegania niniejszych standardów
 • zobowiązanie tego podmiotu do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,
 • niedopuszczanie do sytuacji, w której osoba/firma rejestrująca będzie przebywała z dziećmi bez nadzoru pracownika szkoły (placówki),
 • informowanie rodziców/opiekunów oraz dzieci, że osoba/firma rejestrująca wydarzenie będzie obecna podczas wydarzenia i uzyskanie ich pisemnej zgody na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.

6. W sytuacjach, w których rodzice/opiekunowie lub widzowie wydarzeń i uroczystości rejestrują wizerunki dzieci do prywatnego użytku, na początku każdego z tych wydarzeń należy przekazać informację o tym, że:

 • wykorzystanie, przetwarzanie i publikowanie zdjęć/nagrań zawierających wizerunki dzieci i osób dorosłych wymaga udzielenia zgody przez te osoby, w przypadku dzieci – przez ich rodziców/opiekunów,
 • zdjęcia lub nagrania zawierające wizerunki dzieci nie powinny być udostępniane w mediach społecznościowych ani na serwisach otwartych, chyba że rodzice lub opiekunowie dzieci wyrażą na to zgodę,

przed publikacją zdjęcia/nagrania online zawsze należy sprawdzić ustawienia prywatności, aby upewnić się, kto będzie mógł uzyskać dostęp do wizerunku dziecka.

7. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, którzy chcą zarejestrować organizowane przez placówkę wydarzenie i opublikować zebrany materiał, muszą zgłosić taką prośbę wcześniej i uzyskać zgodę dyrekcji.

8. W sytuacji, o której mowa w ust. 7, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na rejestrowanie wizerunku ich dzieci.

9. Przedstawiciele mediów lub dowolna inna osoba, którzy chcą zarejestrować organizowane przez placówkę wydarzenie i opublikować zebrany materiał, zobowiązani są udostępnić:

 • informacje o imieniu, nazwisku i adresie osoby lub redakcji występującej o zgodę,
 • uzasadnienie potrzeby rejestrowania wydarzenia oraz informacje, w jaki sposób i w jakim kontekście zostanie wykorzystany zebrany materiał,
 • podpisaną deklarację o zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

10. Pracownikom i innym osobom świadczącym pracę w placówce nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów i osobom nieupoważnionym utrwalania wizerunku dziecka na terenie instytucji bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna dziecka oraz bez zgody dyrekcji.

11. Jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, należy respektować ich decyzję. W takim wypadku ustala się z rodzicami/opiekunami i dziećmi sposób, w jaki osoba rejestrująca wydarzenie będzie mogła zidentyfikować dziecko, aby nie utrwalać jego wizerunku na zdjęciach indywidualnych i grupowych.

12. Realizacja obowiązku określonego w ust. 11 nie może doprowadzić do wykluczenia dziecka, którego wizerunek nie powinien być rejestrowany.

13. Centrum Sportu przechowuje materiały zawierające wizerunek dzieci w sposób zgodny z prawem i bezpieczny dla dzieci:

 • nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania przechowywane są w zamkniętej na klucz szafie, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez szkołę (placówkę),
 • nośniki są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji,
 • nie przechowuje się w szkole (placówce) materiałów elektronicznych zawierających wizerunki dzieci na nośnikach nieszyfrowanych ani mobilnych, takich jak telefony komórkowe i urządzenia z pamięcią przenośną (np. pendrive),
 • zabronione jest używanie przez pracowników osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci,

wizerunek dzieci może być utrwalany jedynie przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących należących do szkoły (placówki) lub podmiotu zewnętrznego, z którym została zawarta umowa na przetwarzanie wizerunku dzieci.

Rozdział II

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych

 Działania interwencyjne

 1. W przypadku dostępu do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych (pornografia, treści obrazujące przemoc, propagowane działania szkodliwe dla zdrowia i życia, popularyzujące faszyzm, łamanie prawa, samobójstwa, samookaleczenia, narkotyki, werbowanie do organizacji nielegalnych i terrorystycznych):
 • należy zabezpieczyć szkodliwe treści w formie dowodów elektronicznych z pomocą rodziców / prawnych opiekunów oraz w razie konieczności przedstawiciela placówki, który posiada odpowiednie kompetencje techniczne.
 • jeżeli dane treści można powiązać bezpośrednio z  wychowankami placówki – o danym zdarzeniu i roli uczniów informowani są wszyscy rodzice / prawni opiekunowie.
 •  jeżeli treści nielegalne lub szkodliwe nie mają związku z wychowankami danej placówki – należy poinformować policję (numer alarmowy: 112, 997) oraz serwis www.dyzurnet.pl
 •  jeżeli w udostępnianiu szkodliwych lub nielegalnych treści biorą udział inni rówieśnicy, konieczne jest poinformowanie wszystkich rodziców / prawnych opiekunów o danym zajściu.
 • w przypadku upowszechnienia przez sprawcę treści nielegalnych (np. dziecięcej pornografii) zawiadomienie policji jest obowiązkowe.

2. Należy ustalić okoliczności uzyskania szkodliwych treści oraz zadbać o komfort psychiczny uczniów oraz poszanowanie ich  poufności oraz podmiotowości (takie zdarzenie może mieć bardzo silny wpływ na ich psychikę). Należy uzgodnić z rodzicami/ prawnymi opiekunami sposób w jaki doszło do incydentu (m.in. czy nie było to spowodowane udziałem w rekrutacji do danej sekty lub innej niebezpiecznej grupy, kontaktem z handlarzami narkotykami).

3. W przypadku naruszenia prawa, np. rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem nieletniego lub prób uwiedzenia małoletniego w wieku do 15 lat przez osobę dorosłą, należy (w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka) niezwłocznie powiadomić Policję.

Rozdział III

Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

 1. Dyrektor Centrum Sportu jest odpowiedzialny za realizację i propagowanie  Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem. W ramach   delegowania uprawnień może też wyznaczyć inną osobę do realizacji tych zadań.
 2.  Osoba, o której mowa w ust. 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz zaproponowanie zmian w Standardach.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

 1. Standardy ochrony małoletnich są udostępniane pracownikom, małoletnim i ich opiekunom na każdorazowe żądanie
 2. Standardy są zamieszczone na stronie internetowej  Centrum Sportu pod adresem https://arenaozarow.pl/
 3. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z standardami po zawarciu umowy o pracę.
 4. Zapoznanie się z standardami pracownicy Centrum Sportu potwierdzają podpisem.
 5. Dyrektor Centrum Sportu jest odpowiedzialny za realizację propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem. W ramach delegowania uprawnień może też wyznaczyć inną osobę do realizacji tych zadań.
 6. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.

Bardzo cenimy sobie profesjonalizm. Dlatego nasza hala jest obiektem w pełni wyposażonym i spełniającym europejskie standardy.

Dokładamy wszelkich starań by uprawianie sportu odbywało się w najwygodniejszy sposób

Tablicę wyników

Profesjonalne nagłośnienie

Klimatyzację i wentylację

Trybuny na 500 miejsc

100 miejsc parkingowych

Zewnętrzne oświetlone boisko

Zapraszamy również na siłownię oraz salę fitness, która znajduje na terenie hali.

FitFam family fitness, oferuje bogate wyposażenie w profesjonalny sprzęt jak również wsparcie trenerów personalnych.

Klimatyzowane Sale, atrakcyjne pakiety, bogaty grafik zajęć, profesjonalna kadra, nowoczesny sprzęt.

Stronę wykonała Agencja Reklamowa Braincraft