Nasz Obiekt

Informacje o obiekcie

Arena Ożarów

 • Hala widowiskowo-sportowa, nowoczesny obiekt o powierzchni 3850 m2
 • Posiadamy pełnowymiarowe boisko zewnętrzne ze sztuczną nawierzchnią
 • Hala przystosowana jest do treningów indywidualnych, większych zorganizowanych grup, klubów sportowych jak również szkół, które w ramach zajęć W-F mogą zapewnić swoim podopiecznym, wspaniałe warunki do rozwijania aktywności fizycznej.
 • Istnieje możliwość podziału na sektory, takie rozwiązanie umożliwia jednoczesne prowadzenie zajęć dla 3-ch niezależnych grup.
 • Posiadamy trybuny 520 miejsc siedzących, które zapewnią dodatkowe emocje dla zawodników oraz kibiców.
 • Projekt budynku i jego architektura posiada minimalistyczną formę. Skośna, dynamiczna bryła hali sportowej odzwierciedla jej funkcję.
 • Oferujemy zajęcia na świeżym powietrzu, które odbywają się na terenie zewnętrznego pełnowymiarowego boiska ze sztuczną murawą oraz oświetleniem.
 • Posiadamy 4 duże szatnie, kompleksowo wyposażone (prysznice, toalety, szafki) oraz 3 małe szatnie.
 • Posiadamy zewnętrzne boisko do gry w piłkę nożną. Boisko na sztucznej orlikowej murawie. Boisko jest oświetlone.

REGULAMIN OBIEKTU
CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
UL.SOCHACZEWSKA 218 KRĘCZKI

1. Wszystkie osoby obecne na niniejszym Obiekcie są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwa innych osób i przestrzegać Regulaminów Obiektu i Imprezy.
2. Zabronione jest niszczenie i demolowanie urządzeń i wyposażenia Obiektu.
3. Nie mają prawa wstępu na Obiekt:

osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe,

osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia,

odmawiające przeglądanie bagażu bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą w/w przedmioty,

osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres,

osoby, których identyfikacja z zamieszczonej w dokumencie fotografii jest utrudniona (założona na twarz „kominiarka”, szalik lub wymalowana barwami klubowymi)
4. Każda osoba zakłócająca Imprezę odbywającą się na Obiekcie zostanie usunięta przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
5. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas Imprezy masowej należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 • Powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia,
 • Natychmiast powiadomić Organizatora Imprezy lub Służby porządkowe Organizatora – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu.
 • Użyć sprzętu gaśniczego,
 • Stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez głośniki,
 • Unikać paniki,
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
 • Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym

6. KARY
Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowe imprezy podlega karze grzywny do 5000 zł może być także orzeczona kara dodatkowa, zakazu wstępu na imprezę masową na czas od 3 do 12 miesięcy

7. W czasie trwania pandemii Covid 19, od dnia 18.05.2020 r. wszystkie osoby, korzystające z obiektu CWS, zobowiązane są do  przestrzegania zasad zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16.05.2020 r. Nieprzestrzeganie zasad jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Najemcę.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z HALI

CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI

W CZASIE STANU EPIDEMII – COVID 19

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu CWS, mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za pomocą maseczki albo przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie  uczestników kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry hali sportowej podczas zajęć lub wydarzeń sportowych. CWS nie udostępnia maseczek lub innych środków ochrony osobistej niezbędnej do wypełnienia ww. obowiązku.
 2. Wszyscy uczestnicy oraz trenerzy są obowiązani do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt.
 3. Wstęp do obiektu CWS mają tylko osoby, które nie wykazują objawów chorobowych, dotyczy to także prowadzących zajęcia.
 4. Na terenie hali dopuszcza się wyłącznie przemieszczanie w celu odbycia aktywności (przejście na zajęcia a później wyjście) oraz skorzystanie z wyznaczonych węzłów WC i szatni.
 5. W wydarzeniach sportowych lub widowiskowych może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia.
 6. CWS zobowiązuje wszystkich uczestników do zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy korzystającymi z hali min. 1,5 m.
 7. Trybuny hali sportowej udostępniane są wyłącznie podczas wydarzeń sportowych i widowiskowych po uprzednim uzgodnieniu.
 8. W przypadku wydarzeń sportowych lub widowiskowych Najemca-Organizator jest zobowiązany do:
  – weryfikacji liczby uczestników,
  – zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego.
 9. W przypadku zajęć sportowych ich Najemca-Organizator-Osoba prowadząca jego zajęcia, jest zobowiązany do:
  – weryfikacji liczby uczestników,
  – dezynfekcji wykorzystywanych w ramach zajęć sportowych własnych urządzeń i sprzętu sportowego.
 10. Osoby korzystające z szatni zobowiązane są do zachowania bezpiecznych odległości od innych osób.
 11. Osoby korzystające z hali po zakończeniu aktywności są zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia hali CWS.
 12. W przypadku zajęć sportowych – za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników odpowiada Najemca-Trener tj. podmiot organizujący jego zajęcia.
 13. Wszystkie osoby korzystające z hali CWS, zobowiązane są do przestrzegania zasad zawartych w ogólnym regulaminie obiektu.
 14. Osoby nie przestrzegające zasad określonych w niniejszym dokumencie, oraz zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu CWS. W przypadku niezastosowania się do nakazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim – Pracownik CWS zgłosi ten incydent Policji.

Bardzo cenimy sobie profesjonalizm. Dlatego nasza hala jest obiektem w pełni wyposażonym i spełniającym europejskie standardy.

Dokładamy wszelkich starań by uprawianie sportu odbywało się w najwygodniejszy sposób

Tablicę wyników

Profesjonalne nagłośnienie

Klimatyzację i wentylację

Trybuny na 500 miejsc

100 miejsc parkingowych

Zewnętrzne oświetlone boisko

Zapraszamy również na siłownię oraz salę fitness, która znajduje na terenie hali.

FitFam family fitness, oferuje bogate wyposażenie w profesjonalny sprzęt jak również wsparcie trenerów personalnych.

Klimatyzowane Sale, atrakcyjne pakiety, bogaty grafik zajęć, profesjonalna kadra, nowoczesny sprzęt.

Stronę wykonała Agencja Reklamowa Braincraft